PBT-Prozeschreift-Aktief an ersfolg Injeksieung molder

2020/11/30

PBT- Kenner:

1) PBT ass eelg higroskopietéit, mer et ass méi sensitif vun de Wäichen Temperatuur. Dat stellt d' PBT Molekulen der Molekulen äus de Molling-Prozess degraden, D'Faarf d'Ief laachen an 'Platen op d'Béait Dräig.

2) PBT melt ass einfache Fluideitéit. Complect Drool.

3) PBT ass een mellendpunt. Wann d'temperatuur uit Mittpunt, de Fluouedéitst stelt untgaacht ermaachen. Er.

4) PBT huet een chènen Molng-Prozess-Arbeite. Fäung, a genage Fluideitéit, äuswaachen fir schre Injectioun.

5) PBT huet e gräier schrinker- Rate an 'Schrinker-Arbeite an d' Verschelz Am Schritt- Rater an d'Afscht Plastik.

6) PBT ass ver sensitif op d'Appreacht vun Notches a Schäft-Kennen. Stress-konsentrutie ass genage Leittt de Laad-Beeenkapasiteit. Et ass genaachen, wann 'Soung' Erwaan Forer oder Effekt. Viruen, soll d'Afscht bei d' Designer Plastitz Päd. All Eene, verall vun der interne Eken, de Bäichen benotzen Zeegenn

7) De Verwenging vun PBT scherlt kann 200% fir, d'Produker mat kleiner Deprestasien kënnt d'Depressioun vun der Mold d'Desollt ze d'den. Méi, n'Foll Glas Fiber oder Fëller, sien Verwenging ass genaach wäert, an wann et git Deprestasien an der Produut, d'Forscht-Demoulding kann net implementéiert ginn.

8) D'Runner vun der PBT-Mold sollt giert an Dësch sinn, wann mootz, an D'Routen loonner hat d'besche Effekt. Allesch, beide verännert an a Ninmodifiiert PBT kann mat normaal Runneren benotzt, mer de Glas Fiber-Fiber verforéit PBT. Kënnt kënnt nëmme welge Resultaten, wann 'Hom Runner molde benotzt ginn.

9) D' Pädt-Germ an de Latenteg-Germ het ee Groot-Feffer Kënnt d' eeuen viscoséit vun der PBT-smellt, d'Afscht Molen. Et ass eng faken benotzt, an d'Germ diameter soll wen Z grëier.

10) D'Germ ass beter fir d'Hoer-Kautt oder 'Keern, fir d'ei eeun D'Folten vun de melt, wenn an der Cavitie vluggt, späert an minimizen. Anners ass d'Product genaachen vun der Verbef-Féffekt an deernt Performant.


Injektsioung

1) Den Temperatuur vun der Barel. D' Auswiel vun der TemperatuarionE is Verwachen wichtig fir PBT-Mung. Wann d'temperatuur ze laag ass, feerg Plasticiszation wäert d'Produkt geng den Materiel An 'ssmalch. Wann d'temperatuur ze Héich ass, wäert eng eng engeien Vum Nozzle, Overflooun, d'Faarf, a s äus degraden. Algemen, de Temperatuur vun der Barél ass aus 240 ~280 ℃ an de Glas Fiber PBT stellt op 230 ~260 ℃. Den Temperatuur vun der Nozzle sollen D'Temperatuer vun der Voren Deel vun der D'Feart vun der Controllen Barel.

2) Temperatuur. D' Mold-temperatuur ass direkt verwieden Dimensiounsstabiléit, deformatéit, Molng Cycle a Kristallinikeit De Produkt. PBT ass einfach fir Kristaliszeert, an et kristallizet Roomtemperatuur, d' Mold- temperatuur wät net ze Héich sinn, normalerz 40~60℃, wiel d' Mold- temperatuur vun de Glas Fiber wären PBT üst Héich, normaler 60 ~80℃.

3) Injektsioung PBT huet a melt viscosiet an genage Méit Injectioun-Drétt kënnt benotzt soll 60 ~ 90MPa, an de Glas Fiber verforéit ginn. PBT ass 80 ~ 100MPa. Algemerch de Injectioun-Ockugt mat d'Afsers D' Décken vun der plastz-Dett, mac soll net äus 100MP a, a's Maachen demoulder.