Schlësselptz an Behollen vun de Moldmaken

2020/11/30

1. Schlëssel Punkten vun de Moldmaken:

1) Dönn Profilverzesst Laags-Freer, fénn eng sléttz an 3 Kéckerben benotzt fir ee ermaachen Ligter Grootéit vun der Dänt Profil; d' helical Fear- Ring ass d'Errofeert. Gear electrode Spiraal, an d'Prezréit vun de helical electrode maachen ass geneg , E Kompanie bei e militären Industrant-Enprise an den Sünd Chine, et ass mei "mmsterous" fir d'Autsproun a-Testen vun der Héich Precisioung Helical electrodes.

2) D' Prozeschreiwung vun d'A d'A An B- Platen, déi ze selwechd mat laasg Wier- Feed, fir d' eeun Prefekt Koaxial Positioun.

3) Zilinnrelsch Mold- Flett a Insteen musst vun intern an feercht Extern silinndrische Grinner, an de Mold-Kautaten vun A a B- Platen muss wen Ermaachen vun de Koordinaten. An oars, d'Sylindrizitéit, richtschéit, Perpendicularéit a Grootësësëst kann d'Biddieden net vertolling. De Produut kann net. "Precisioun" garantiant.

4) Vir der Algemene Gear-Bieg-Insteed, nach d'Dent Profil erbeschléit Däie vun d'Warks ass net erlaagt, Anners stellt dat Transverse Burrs op der Dänt-Auftz an d'Wief Wir wäert. Wann et wirk benotzt, ass nëmme EDM-Prosestioun benotzert Verleicht d'Afser.

5) Späicheren: d'Dent Profil an 'Arken ass net erlaaft Späicheren oder schéckt, an de relative roughësësëst kënnt nermmt Ein-Ferch-Akträng. Op selmech Tier, d'Meild gent d'Lun Tieg fir Bäer, an de Steldddddtoeft wäicher.


2. Modell- Test:

1) Am T1, muss d'Wacht-Trachtung verbannt ginn. D'Gaar-Mold asst Eierchen vun der Casing-Mold. De Water-Traduction kann ierder T1 Ist an der Design-Strituktur agestent. Wann d'Wacht net geet ass, Spellt ginn geneieg weider ass Gréisst a lokaal thermale balans. Schrëf vun der Kristliniet a Schritt vun der plastzmateriel an De Akruktheit a dimensiele stabilitéit vun der Produut affloft.

2) Vir T1, eerst ass d'éier diameter a d'Deusch vun der Gear, Wenn déi zwee Dimensioun genement ass net äusgewen Mold. Nächst sinn aner Gréisst. Smm Mollinge sinn stabber, aner Gréisst kënnt getemplich akseptéiert an d'Doon D' Mold wäert fir sechweet Maach äus. Algemen scheert, wann dee Erësten diameter vun der Dänt ass Garant, den Control vun ee eenfache Dänt Profilt D'Afscht.

3) Wenn den Produut bei enden a d'Hout oder d'Meterdelen Schritt, wann d'Austrastioun net sollt kann, kënnt w.e.g. D'Meeip ass d'NG An d'Mësch Casen Is kwalifikaft, kliënter sollen äus aktak.


3. Inspektioun:D'den abren- Diametter vun der Dent, a Digital caliper kënnt algemeen benotzt ginn, mer fir Gaer mat eng angell denn vun 3 A 5 Maachen, eng 3 Hook mikrometer an e 5 Hook mikrometer benotzt. D' Ment Profil kënnt fir Film-Projection- Controlz benotzt ginn. Meer, Precistiut Testen muss profesionale Gear-eetch- Testagerkun. D'Sampel Gaer sinn mat Stander Dönnt, fir d'Mesch mat eneer, an d'Ingabt Den benotzt- Gaar- verwiten Parameteren. D' Computer stellt automatisch uweisen D' Test- Daten, d' Radial Runout an an anner Parameteren.


4. Mold Injeksieun a Behollzpunten:

1) Bein der normale Bäer-Product, ass et net erlaubt ze spreeg agent, Anners d'Produkt ass net akseptabréel; d'Aswen ass dat d'Lubrication vun d'e Ausgawen-Agent feffegt den dentzzzzz a meshing-meecht; an et ass et. Verschpt an der Dänd-Béep an ass net eenfach fir aus ausmaachen oder opmaachen. Duft wäert d'Accurrectheit vun der Gaern.

2) Temperatuur a deeg-Temperatuer sinn d' Schlëssel fir d'Afscht Dimensiel stabilitéit vun kontinuint plastz- Molten.

3) Wenn, wiel d'Meild egesst, oder d'Miel fir më äus 1 gestaacht Sturn, de Mold muss mat anti-Rust-Agent späzeert ginn; ierder d'Miell Iech, ob den anti-Rust-Agent spéit ass. Wann de Ring-Gaar insetzeit Erwaag, et ass einfach keng Root fir äus, wiel et ass ee Precistiun Mold.

4) Wann d'Sielgd-Béber-Biegs an der Dänd-Soef, un der normalen Inweider, kann et net mat een een äus. Dë beter Metode ass et d'Foun Maachen vun der Filtert, denn äus mat ee Fireegspuer, an den den anti-trust späerzt Agent fir d'Meild geläichen.

5) Weis d' eeg rigidéit an äusch vun POM a PA-Produker, selmeg Gidzz vun scherz Gaar kann am selft PE-Back an der Produt Päcking, a Gräerg-Gauer kënnt assial an an ee plastz-Back eréiert. , Benott net, ma de Produkt ass daagt, mer elke Laag vun elk Kapscht bäifgt ginn Mat Carboard.